Elektryk >> PROJEKTY >> Lepszy w zawodzie
DANE TELEADRESOWE
Lepszy w zawodzie


                    

 

Rok szkolny 2010 / 2011


Chcesz umieć więcej? Przyjdź.
Skorzystaj z bogatej oferty zajęć edukacyjnych.
Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów Technikum nr 1.

Zapraszamy na zajęcia. W tym roku szkolnym nowe oferty zajęć pozalekcyjnych.
Szczegóły u pani S. Lipińskiej i wychowawców klas.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne w roku szkolnym 2010/2011
 

Regulamin
dokument w formacie pdf
Deklaracja
dokument w formacie pdf
dokument w formacie doc

Wycieczka do Warszawy - Targi EXPO 2011 - 23 marca 2011 roku

W ramach projektu Lepszy w zawodzie 45 uczniów Technikum nr 1 w Siedlcach, pod opieką trzech nauczyciel, uczestniczyło w wycieczce do Warszawy na Targi EXPO 2011. Przyszli technicy z zainteresowaniem oglądali wystawy oraz dyskutowali na temat nowinek technicznych, które mogli zobaczyć. Otrzymali również wiele ciekawych materiałów, które wykorzystają na zajęciach lekcyjnych. Pełni wrażeń, wrócili do szkoły.

Zobacz zdjęcia

Opracowała: Stefania Lipińska


Szkolenie SEP 11.03.2011 - 19.03.2011

Już po raz drugi, w ramach projektu Lepszy w zawodzie, odbył się w naszej szkole kurs przygotowujący uczniów ostatnich klas technikum i ZSZ do egzaminu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Uczestnicy, w ramach szkolenia zdobyli niezbędną wiedzę, aby przystąpić do egzaminu i zdobyć uprawnienia ważne przez 5 lat. W zajęciach brało udział 81 naszych uczniów. Kurs prowadzili specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie. Podobnie, jak w poprzednim roku, kurs cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. Zdobyte uprawnienia ułatwiają młodzieży znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

Zobacz zdjęcia

Opracowała: Stefania Lipińska


Podsumowanie projektu

 

 

Rok szkolny 2009 / 2010


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach od 1 września 2009 roku realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt LEPSZY W ZAWODZIE.

W ramach projektu m.in. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w następujących grupach:


Grupa I Koło miłośników elektryki i elektroniki p. W. Michalak, p. R. Polański

grupa liczy 15 uczniów

Koło miłośników elektryki i elektroniki ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów nowoczesnymi dziedzinami techniki a w szczególności elektroniką i elektrotechniką. W dzisiejszych czasach , gdzie coraz większą rolę odgrywają systemy mikroprocesorowe poznanie przez uczniów zasad programowania mikrokontrolerów do wykonywania pożądanych zadań stanowi ważny aspekt ich dalszej nauki i rozwoju. Celem zajęć jest także szczegółowa analiza działania układów elektronicznych i poszerzenie wiadomości zdobytych do tej pory.

W rezultacie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczniowie powinni potrafić:

 • zaprogramować mikrokontroler z użyciem oprogramowania i zestawu DSM51;
 • symulować działanie obwodów (układów) w programie PSpice i oceniać poprawność ich funkcjonowania;
 • omówić skutki występowania stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych;
 • omówić i zanalizować pracę wzmacniaczy tranzystorowych, wzmacniaczy operacyjnych oraz wybranych układów cyfrowych.

Zobacz zdjęcia


Grupa II Koło matematyczne p. A. Kisielińska

grupa liczy 15 uczniów

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki przeznaczone są dla uczniów technikum, chcących utrwalić i uzupełnić wiedzę i umiejętności matematyczne. Przewidziane są do realizacji w ciągu 2 lat, w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla piętnastoosobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w tym i następnym roku dla uczniów technikum.

Dzięki powtarzaniu materiału oraz uzupełnianiu go o treści programu wykraczające poza poziom podstawowy, możliwe będzie rozwijanie umiejętności i zdolności matematycznych.

W rezultacie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczniowie powinni:

 • umiejętnie i sprawnie wykonywać operacje rachunkowe,
 • wykształcić wyobraźnię i intuicję matematyczną,
 • współpracować w grupie,
 • wykorzystywać encyklopedię matematyczną i tablice matematyczne jako źródło wiedzy,
 • być przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, egzaminów i w życiu codziennym.

Zobacz zdjęcia


Grupa III Koło fotograficzne p. T. Końko

grupa liczy 15 uczniów

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów technikum, od 15 lutego 2010 odbywają się w każda środa od godziny 14:20 do 17:30 w sali 415. Przewidziane są do realizacji w ciągu 2 lat, w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla piętnastoosobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011.

Na zajęciach dzielimy się swoją pasją i umiejętnościami a nawet posiadanym sprzętem - jednym słowem - teorię o fotografii przekładamy na język praktyki poprzez:

 • poszerzanie wiedzy,
 • ćwiczenia w posługiwaniu się sprzętem i technikami fotograficznymi,
 • zwiedzanie oraz organizację wystaw i galerii
 • odwiedziny w siedleckich zakładach i studiach fotografii
 • spotkanie ze znanymi fotografikami
 • wspólne plenery.


Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach i Siedlecką Grupą „Fotogram”, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach oraz Muzeum Regionalnym w Siedlcach, a także Biblioteka Miejską w Siedlcach - szczególnie z Działem Zbiorów Specjalnych przy ul. Rynkowej (to pradziwy raj dla miłośników fotografii).

Dodatkowe informacje o naszej działalności znajdziesz na mojej stronie

Zobacz zdjęcia


Grupa IV Koło mechatroniczne p. R. Brodzik, p. E. Nowak

grupa liczy 15 uczniów

Program zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w ramach projektu „Lepszy w zawodzie” przeznaczony jest dla uczniów technikum i przewidziany do realizacji roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011. Zakres zajęć będzie obejmował w roku szkolnym 2009/2010 utrwalenie i poszerzenie wiadomości z mechaniki technicznej, a w roku szkolnym 2010/2011 pogłębienie wiedzy na temat układów stosowanych w mechatronice.

Cele zajęć:

 • wspieranie i rozwijanie ujawnionych zdolności uczniów,
 • kształcenie umiejętności obserwacji i formułowania wniosków,
 • pogłębianie wiedzy uczniów na temat nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle,
 • wyrabianie umiejętności posługiwania się językiem technicznym,
 • przygotowanie uczniów do dalszej nauki w dziedzinie mechatroniki,
 • wspieranie uczniów w zdobyciu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy;


Zadania i tematyka zajęć w roku szkolnym 2009/2010:

 • siły i ich własności 8h,
 • płaski układ sił 6h,
 • moment siły 2h,
 • wyznaczanie reakcji belek 10h,
 • przestrzenny układ sił 6h,
 • kinematyka punktu materialnego i ciała sztywnego 6h,
 • dynamika punktu materialnego 6h,
 • moment zginający i siła tnąca 4h,
 • odkształcenia i naprężenia podczas zginania 4h.


Przewidywane umiejętności uczniów:

 • wykonywanie podstawowych działań na wektorach,
 • określanie warunków równowagi ciała sztywnego,
 • rozróżnianie rodzajów odkształceń i naprężeń,
 • wyznaczanie metodą analityczną reakcji w podporach dowolnie obciążonej belki,
 • wyznaczanie siły tarcia tocznego i ślizgowego,
 • wyznaczanie środka chwilowego obrotu,
 • wyznaczanie równowagi ciała sztywnego z uwzględnieniem sił bezwładności,
 • wyznaczanie reakcji dynamicznych,
 • obliczanie naprężeń gnących.

Zobacz zdjęcia


Grupa V Koło informatyczne p. A. Nowak

grupa liczy 15 uczniów

Zajęcia pozalekcyjne z programowania w języku C++ przeznaczone są dla uczniów technikum, chcących uzupełnić wiedzę o umiejętności programistyczne. Przewidziane są do realizacji w ciągu 2 lat, w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla piętnastoosobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 dla uczniów technikum.

W rezultacie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych uczniowie powinni:

 • zdobyć umiejętność programowania prostych aplikacji w języku C++,
 • zapoznać się z typowymi zadaniami algorytmicznymi,
 • współpracować w grupie,
 • wykorzystywać literaturę fachową,
 • być przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, egzaminów i w życiu codziennym.


Dodatkowe materiały z programowania w C++ znajdziesz na mojej stronie
http://www.andrzej-nowak.cba.pl

Zobacz zdjęcia
 


Kurs przygotowujący uczniów ostatnich klas technikum i ZSZ do egzaminu z zakresu eksploatacji urządzeń

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach w ramach projektu pt. „LEPSZY W ZAWODZIE” realizowanego przez Miasto Siedlce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS 20 marca 2010 roku rozpoczął się kurs przygotowujący uczniów ostatnich klas technikum i ZSZ do egzaminu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.
Kurs prowadzą eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną, przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych.
Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem uprawnień ważnych na 5 lat. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i bierze w nich udział 81 uczniów naszej szkoły.

Zobacz zdjęcia

Dyrektor ZSP nr 1
Krystyna WięcławekBYLIŚMY NA WYCIECZCE
 

Uczniowie z klasy 1d Technikum Mechatronicznego , 2a Technikum Elektronicznego i 2bt Technikum Elektronicznego (razem 45 uczniów oraz trzech nauczycieli) 17 czerwca 2010 roku przebywali na wycieczce w Warszawie. Uczestnicy wycieczki między innymi zwiedzili ekspozycje i wystawy znajdujące się w Muzeum Techniki w Warszawie i mogli porównać rozwój techniki w minionych epokach. Niektóre ekspozycje spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczniów. Okazuje się, że historia techniki może być równie pasjonująca, jak nowinki techniczne, które tak interesują wielu uczniów. Ze szczególną ciekawością młodzież oglądała maszynę liczącą prababcię komputera oraz różne pojazdy mechaniczne.

Po wizycie w Muzeum oraz zwiedzeniu Warszawy, uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zjedzenia obiadu i po dniu pełnym wrażeń wrócili do Siedlce, umawiając się już na następną wycieczkę. A tymczasem pozostały tylko zdjęcia.

Zobacz zdjęcia


 

Regulamin
dokument w formacie pdf
Deklaracja
dokument w formacie pdf
dokument w formacie doc

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21