Elektryk >> PROJEKTY >> Portal Koordynacja 3.0
DANE TELEADRESOWE
Portal Koordynacja 3.0

                      

 

                         

 

 

Projekt innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez

ECORYS Polska sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz w partnerstwie ponadnarodowym - ECORYS UK

„Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Celem głównym projektu jest:

Zapewnienie innowacyjnego, stabilnego i trwałego mechanizmu koordynacji kształcenia zawodowego
z potrzebami mazowieckiego rynku pracy oraz aktywne zaangażowanie pracodawców a także wszystkich najważniejszych interesariuszy tego procesu poprzez:

 1. Stworzenie Portalu Koordynacja 3.0,
 2. Przygotowanie Innowacyjnego Pakietu Indywidualnego Planera Kariery.

Innowacyjność projektu to m.in.:

 1. Stworzenie otwartego dla wszystkich Portalu Koordynacja 3.0 dającego dostęp do przetworzonych informacji związanych z kształceniem zawodowym, umiejętnościami zawodowymi i potrzebami rynku pracy.
 2. Opracowanie dla wybranych 5 branż modułowych programów staży i kursów specjalistycznych opartych na katalogu zinwentaryzowanych umiejętności zawodowych, będących podstawą do ukształtowania umiejętności zawodowych każdego ucznia specyficznych dla branży i oczekiwanych na rynku pracy.
 3. Opracowanie pakietu edukacyjnego wspierającego wdrożenie tych programów do praktyki szkoły zawodowej we współpracy z pracodawcami.
 4. Wykorzystanie Portalu Koordynacja 3.0 w procesie komunikowania się pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.
 5. Wdrożenie indywidualnych teczek portfolio, w których uczniowie będą gromadzili dowody swoich osiągnięć w swoich projektach, które zwiększą ich szanse zatrudnienia.

W projekcie innowacyjnym uczestniczy grupa 24 nauczycieli z 8 szkół zawodowych z województwa mazowieckiego, 8 pracowników firm (ze strony pracodawców) – przedstawicieli wybranych w projekcie branż, a także 8 Szkolnych Asystentów Projektu.

Nasza szkoła realizuje ten projekt od 1 grudnia 2012 r. do 1 lipca 2013 roku.

Uczestnicy projektu w naszej szkole:

 1. Szkolny Asystent Projektu – dyrektor Krystyna Więcławek.
 2. 3 nauczycieli branży mechatroniczno - elektronicznej:
  1. p. Edyta Nowak,
  2. p. Włodzimierz Michalak,
  3. p. Krzysztof Szutkiewicz,
 3. Grupa 21 uczniów z klasy II  i  III branży mechatroniczno - elektronicznej.
 4. Pracodawca organizujący praktyki – Zakład Elektrotechniczny ZELTECH.

Do projektu jako pracodawcę zaprosiliśmy Zakład Elektrotechniczny ZELTECH z Siedlec, którego Prezesem jest siedlecki Przedsiębiorca p. Stanisław Przesmycki.

Uczniowie wezmą udział w 35 godzinnym stażu w zakładzie pracy pod opieką pracodawcy i nauczycieli prowadzących uczniów, 40 godzinnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli na podstawie przygotowanych materiałów i programu oraz 30 godzinnym kursie specjalistycznym w zakładzie pracy.

Nauczyciele realizujący innowację są zobowiązani do udziału w pracach oraz szkoleniach dla nauczycieli, przeprowadzenia 40 godzinnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu branży mechatroniczno - elektronicznej, współpracy z pracodawcami i udział w przeprowadzanych przez nich zajęciach.

Pracodawca biorący udział w projekcie innowacyjnym zobowiązany jest do przeprowadzenia dla uczniów 35 godzinnego stażu w zakładzie pracy pod opieką przedstawiciela pracodawcy i nauczycieli prowadzących uczniów oraz przeprowadzenia 30 godzinnego kursu specjalistycznego w zakładzie pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu będą używali Platformy Koordynacja 3.0. aby usprawnić wymianę informacji. (Platforma jest aplikacją Internetową.). 

Szkoła otrzyma w ramach projektu następujące wsparcie materialne:

 1. 1 laptop,
 2. 1 rzutnik multimedialny,
 3. pendrive’y  dla uczniów (21 sztuk),
 4. pomoce naukowe dla uczniów w tym multimedialny pakiet kariery w sumie o wartości 2000zł,
 5. 1 kamera,
 6. 1 drukarka,
 7. materiały dla uczniów do wykonania projektów (3 grupy projektowe po 7 osób po 500 zł),
 8. zakup materiałów dla uczniów,
 9. materiały dla uczestników warsztatów szkoleniowych,
 10. wyżywienie podczas zajęć pozalekcyjnych,

Tekst: Szkolny Asystent Projektu – Krystyna Więcławek

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21